Kancelaria Doradztwa Podatkowego
Działaj z komfortem bezpieczeństwa podatkowego
Specjalizacja
Publikacje
Partnerzy
Publikacje

Podatkowe ułaskawienie
26.03.2011

Zdarzają się niekiedy sytuacje, w których podatek naliczony przez fiskus jest tak wysoki, że zobowiązany nie jest w stanie zapłacić go we właściwym terminie, a niekiedy w ogóle nie widzi możliwości jego uregulowania. Należy wtedy pamiętać, że Ordynacja podatkowa na tego typu okoliczności przewiduje pewne ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Wedle art. 67 a wspomnianej ustawy podatnik może złożyć wniosek do organu podatkowego o odroczenie terminu płatności naliczonego podatku, rozłożenie go na raty bądź też o całkowite jego umorzenie (w tym też odsetek za zwłokę). W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy może (choć niestety nie musi) do takiego wniosku się przychylić.

Prawodawca bardzo ogólnie określił zasady przyznawania umorzeń i ulg. Trudno jest bowiem dokładnie zakreślić granice pojęć ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Dlatego też każda taka sprawa rozstrzygana jest przez organy podatkowe indywidualnie, natomiast sądy administracyjne starają się nie ingerować w zasadność ich decyzji. ... czytaj dalej


Interpretacje prawa podatkowego
28.02.2011

Ordynacja podatkowa przewiduje dwa rodzaje interpretacji prawa podatkowego wydawanych przez Ministra Finansów – ogólne (art. 14a) oraz indywidualne (art. 14b). Zastosowanie się do interpretacji podatkowej w sytuacji, gdy nie została ona uwzględniona w ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy podatkowej lub z czasem została zmieniona, ma chronić podatnika przed negatywnymi skutkami, takimi jak odpowiedzialność karna skarbowa czy też naliczanie odsetek za zwłokę. A niekiedy nawet zwalnia z obowiązku zapłaty naliczonego podatku).

Interpretacje ogólne są wydawane wyłącznie przez Ministra Finansów w celu zagwarantowania jednolitego stosowania przez organy podatkowe prawa podatkowego (czyli przepisów ustaw podatkowych wraz z przepisami wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych). Mogą być wydawane na wniosek - począwszy od 1 stycznia 2012 - lub z urzędu ... czytaj dalej 


Specjaliści od paragrafów
20.12.2011

Zapewne wielu Czytelnikom zdarzyło się stoczyć nierówną walkę z zawiłościami przepisów prawnych. Wynik takiego pojedynku często nie jest dla przebijających się przez meandry paragrafów zadowalający. Zatem z prawnymi kruczkami najlepiej zwrócić się do profesjonalisty. Pozwoli to nie tylko na zaoszczędzenie sobie nerwów, ale też często umożliwi uniknąć błędów, które mogłyby nas kosztować znacznie więcej, niż tylko czas zmitrężony nad niezrozumiałym przepisem.

Jednak do kogo zwrócić się w danej sprawie po pomoc? Kto w konkretnej dziedzinie będzie najlepszy? Adwokat? Radca prawny? A może doradca podatkowy? Zakresy działalności przedstawicieli wymienionych profesji mogą się częściowo ze sobą pokrywać, co sprawia że znalezienie odpowiedzi na postawione powyżej pytania może nie należeć do najłatwiejszych ... czytaj dalej 

Biznes we własnym mieszkaniu
29.10.2011

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, iż do zapłaty podatku od nieruchomości zobowiązany jest jej właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny, a niekiedy również posiadacz zależny nieruchomości lub ich części, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Nieruchomościami, które co do zasady podlegają opodatkowaniu na podstawie tej ustawy są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Polski prawodawca we wspomnianej regulacji ustalił, że obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik wszedł w posiadanie przedmiotu opodatkowania lub nabył do niego tytuł prawny. Oznacza to, że nawet jeżeli podatnik np. nabędzie mieszkanie 1 lipca 2011 r., to w danym roku będzie on zobowiązany do opłacenia podatku ... czytaj dalej 

Remonty pod szczególnym nadzorem
30.09.2011

Przedsiębiorcy często dokonują nakładów inwestycyjnych na wykorzystywane w prowadzonej działalności środki trwałe, które uznawane są albo za remont albo za modernizację tych składników majątkowych. Dokonanie odpowiedniej kwalifikacji takich wydatków ma duże znaczenie z podatkowego punktu widzenia.

Wydatki na remont można bowiem bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a wydatki na modernizację środków trwałych mogą być zaliczone w koszty tylko poprzez odpisy amortyzacyjne. Rozróżnienie pomiędzy remontem a modernizacją środków trwałych w firmie jest częstą przyczyną sporów z organami podatkowymi. Kryterium wyznaczające odrębność remontu i modernizacji nie jest niestety zdefiniowane na gruncie przepisów prawa podatkowego ... czytaj dalej 


Sprzedaż prawa do lokalu użytkowego
25.08.2011

Nasz Czytelnik prowadził ze swoim bratem działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Lokal użytkowy, w którym prowadzona była działalność spółki dzierżawiony był pierwotnie od spółdzielni mieszkaniowej. W 2004 roku lokal ten został kupiony od spółdzielni przez czytelnika wraz z pozostającą z nim we wspólności majątkowej małżonką. Nie został natomiast wprowadzony do ewidencji środków trwałych spółki cywilnej, a tym samym nie był też amortyzowany.

W 2006 roku małżonkowie dokonali sprzedaży wyżej wymienionego lokalu użytkowego osobie trzeciej, a przychody ze sprzedaży zaliczyli do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. odpłatne zbycie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, składając w urzędzie skarbowym deklarację PIT-23. W toku czynności sprawdzających obejmujących dokonaną w 2006 roku transakcję sprzedaży lokalu czytelnik został poinformowany w urzędzie skarbowym ...
 czytaj dalej  

Faktury VAT przesyłane mailem
Ważne dla firm orzeczenie WSA w Warszawie
01.08.2011

Istotę rozstrzygnięcia Sądu oddaje stwierdzenie, że zupełnie inna sytuacja występuje w przypadku, w którym faktura jest fakturą elektroniczną - przechowywaną w formie pliku cyfrowego, a zupełnie inna sytuacja zachodzi wtedy, kiedy faktura jest przechowywana u odbiorcy i nabywcy w formie papierowej, a więc wydrukowana dla celów przechowywania. W tym drugim przypadku nie ma żadnych przepisów, które ograniczałyby podatników w kwestii wyboru formy przesłania takiej faktury.

Dotychczas organy podatkowe dokonując wykładni przepisów rozporządzenia Ministra Finansów - w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej oraz w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - odmawiały podatnikom VAT prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT otrzymanych od kontrahenta za pośrednictwem poczty elektronicznej, a następnie wydrukowanych i załączonych do prowadzonej dokumentacji i ujętych w ewidencji VAT ...
 czytaj dalej   

Sprzedaż firmowego samochodu
28.06.2011

Jestem podatnikiem VAT. Chcę sprzedać osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej samochód osobowy zakupiony do mojej firmy na podstawie faktury VAT, z której zgodnie z obowiązującymi w dacie zakupu przepisami odliczyłem 60% kwoty podatku naliczonego. Samochód był używany w firmie przez ponad cztery lata. Czy transakcji należy dokonać na podstawie umowy sprzedaży i czy należy od niej odprowadzić podatek VAT ?

Status nabywcy samochodu nie ma wpływu na sposób udokumentowania jego sprzedaży. Skoro sprzedaży dokonuje podatnik VAT, a sprzedawany składnik majątku jest związany z prowadzoną działalnością opodatkowaną, to sprzedaż powinna być udokumentowana fakturą ...
 czytaj dalej  

Zwrot podatku Vat na materiały budowlane
24.05.2011

Czy zasadne jest kwestionowanie przez urząd skarbowy prawa do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych związanych z remontem, jeżeli wydatki te były poniesione przed uzyskaniem tytułu prawnego do remontowanego budynku mieszkalnego ?


Z powyższą wątpliwością zwrócił się czytelnik, któremu naczelnik urzędu skarbowego odmówił dokonania zwrotu uzasadniając swoje stanowisko faktem, iż wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z remontem zostały poniesione jeszcze przed dniem zawarcia przez niego umowy, na podstawie której stał się właścicielem ...
czytaj dalej

Zmiany do zmian w zwolnieniach z VAT
29.04.2011

Do końca 2010 roku od podatku VAT zwolnione były niemal wszystkie usługi w zakresie ochrony zdrowia i edukacji. Jak wynikało z brzmienia załącznika nr 4 do ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. - w kształcie obowiązującym do 31.12.2010, wolne od podatku były między innymi „usługi w zakresie edukacji” i „usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki medycznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych” ... czytaj dalej  

Zanim zostaniesz wspólnikiem
04.04.2011

Jedną z najbardziej popularnych form zwiększenia potencjału rynkowego przedsiębiorców będących osobami fizycznymi jest założenie przez nich spółki cywilnej. W przeciwieństwie do spółek prawa handlowego, spółka cywilna nie jest samodzielnym podmiotem prawa, a jedynie formą prawną współdziałania gospodarczego wspólników. Oznacza to, że spółka cywilna nie ma zdolności prawnej, a zatem nie może we własnym imieniu nabywać jakichkolwiek praw ani zaciągać zobowiązań ... czytaj dalej  

 
Zagraniczne dochody dziecka a prawo do ulgi " prorodzinnej"
28.02.2011

Mój syn jest studentem, a podczas ubiegłorocznych wakacji pracował przez miesiąc we Francji i jego zarobek przekroczył 3.089 zł. Czy wypełniając PIT za 2010 rok mogę skorzystać z ulgi podatkowej na pełnoletniego syna ? Z takim pytaniem zwróciła się do nas pani Małgorzata z Gorzowa. Czytelniczka nie określiła jednak, w jakiej formie opodatkowane są jej dochody (przychody). Jest to istotne z uwagi na fakt, iż odliczenia od podatku dochodowego tzw. ulgi prorodzinnej mogą dokonać jedynie rodzice, opiekunowie prawni lub osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej rozliczający się z podatku dochodowego obliczanego od dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej. Oznacza to, że z ulgi tej nie mogą korzystać podatnicy ... czytaj dalej  

Nowości w PIT 2011
30.01.2011

Początek roku przynosi kolejne zmiany w zakresie prawa podatkowego. W tym również w postaci nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wchodzące w życie od dnia 1 stycznia 2011 roku nowe przepisy dotyczą m.in. wspólnego opodatkowania małżonków oraz zwolnień i ulg podatkowych.

Ponieważ termin do złożenia zeznania za 2010 rok upływa za niecałe trzy miesiące obecnie zwracam uwagę tylko na te spośród zmian, które powodują, że rozliczenie naszych dochodów za ubiegły rok będzie nieco mniej uciążliwe niż w latach ubiegłych oraz na nowelizacje, które znajdują zastosowanie już do dochodów osiągniętych w roku ubiegłym ... czytaj dalej 

Kłopoty z ulgą meldunkową
20.12.2010

W 2008 roku kupiłem wraz z żoną mieszkanie, które następnie wspólnie sprzedaliśmy w listopadzie 2010 roku. Dodam jeszcze, że w mieszkaniu tym od chwili jego zakupu zameldowana była tylko żona. Czy prawdą jest, że teraz nie będziemy mogli skorzystać z tzw. ulgi ,,meldunkowej’’ i grozi nam zapłacenie 19-procentowego podatku ? – z tego rodzaju pytaniem zwrócił się od nas jeden z czytelników. Zgodnie z zasadą praw nabytych do przychodów osób fizycznych, które w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 roku nabyły lokal mieszkalny, a następnie dokonały jego odpłatnego zbycia stosuje się zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości obowiązujące ... czytaj dalej     
 


 
KancelariaOfertaCennikE-poradaKontakt